Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska / Hufiec Kłodzko /6 Turystyczna Drużyna Harcerska Trampy

6 Turystyczna Drużyna Harcerska "Trampy" powstała w latach 60. XX w. w Stroniu Śląskim, reaktywacja drużyny nastąpiła w 1998 r.  Drużyna działa w Hufcu Kłodzko - Chorągiew Dolnośląska.

Adres siedziby:

 • Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec im. Sudeckiej Brygady WOP w Kłodzku
  Wojska Polskiego 18, 57-300 Kłodzko, Polska

Adres do korespondencji: jw.

Skład  Zarządu:Cele statutowe:

 1. zrzeszanie swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
 2. prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej,
 3. wypowiadanie się w sprawach dzieci i młodzieży,
 4. współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
 5. działania odpowiedzialne społecznie i etyczne środowiskowo, zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju,
 6. prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie działalności w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób, resocjalizacja dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie,
 7. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 8. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 9. prowadzenie działalności charytatywnej,
 10. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 11. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 12. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 13. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności dotyczącą rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych,
 14. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 15. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 16. kształtowanie więzi międzypokoleniowych w konsekwencji działalności na rzecz osób starszych, szczególnie harcerskich seniorów i kombatantów,
 17. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 18. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 19. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 20. działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 21. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 22. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 23. działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 24. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
 25. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 26. działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 27. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
 28. ratownictwo i ochronę ludności oraz wspieranie państwowych systemów ratowniczych,
 29. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 30. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 31. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 32. promocję i organizację wolontariatu,
 33. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 34. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 35. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 36. działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 37. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 38. działalność wydawniczą, radiową i informacyjną,
 39. działalność naukowo – badawczą, prowadzoną w szczególności w utworzonych i prowadzonych ośrodkach naukowo-badawczych,
 40. tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo – wychowawczych oraz opiekuńczo – wychowawczych,
 41. dbałość o dobra kultury związane z historią harcerstwa, ich ochronę oraz udostępnianie dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
 42. zakładanie i prowadzenie szkół i placówek,
 43. tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
 44. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 45. prowadzenie działalności w dziedzinie żeglarstwa, w tym w zakresie promowania wychowania żeglarskiego oraz wodnego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
 46. prowadzenie szkoleń specjalistycznych umożliwiających zdobycie uprawnień państwowych,
 47. działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie harcerskie komendy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zakresie.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

Organizacja:

 1. pracy śródrocznej drużyn, prowadzonej przez wolontariuszy w systemie raz w tygodniu
 2. wypoczynku letniego dla harcerzy i osób nie zrzeszonych
 3. rajdów, biwaków, zlotów i gier terenowych dla harcerzy jako imprezy jedno lub kilkudniowe
 4. organizacja wystaw, festiwali piosenki, współpraca przy organizowaniu imprez przez inne organizacje
 5. organizacja imprez dla osób nie zrzeszonych jak Rodzinna Gra terenowa w PNGS
 6. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami, parafiami.

 

data aktualizacji: 08.02.2021, G. Bróż              

zhp.jpeg

Wersja XML