Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wysokość opłat za odpady

Informujemy, że  opłaty za odpady komunalne wynoszą odpowiednio:

 

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :

  18 zł miesięcznie za osobę

Właściciele domów jednorodzinnych, którzy będą korzystać z przydomowych kompostowników, zostaną zwolnieni z części opłaty, stawka będzie wynosić:

17 zł miesięcznie za osobę

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY  DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY I INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYNOSI :

169 zł za rok od nieruchomości

 

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą :

POJEMNOŚĆ:

STAWKA MIESIĘCZNA:

80 l

3,90 zł

120 l

5,80 zł

240 l

11,70 zł

1100 l

54,00 zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania zgodnie z wysokością określoną w deklaracji w terminach: 

 

- 15 stycznia

- 15 lipca

- 15 marca

- 15 września

- 15 maja

- 15 listopada

 

 

Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na przypisane indywidualne konto bankowe, przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Stronie Śląskie:

11 9588 0004 0000 1850 2000 0390

W tytule należy podać : adres nieruchomości której opłata dotyczy, imię nazwisko właściciela, termin płatności

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty bazując na danych z deklaracji i zawiadomienia.

 

Wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony jeżeli na terenie nieruchomości zbierane są następujące frakcje odpadów: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.)

 

Wersja XML