Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

prowadzony jest przez firmę :

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 

ul. Św. Jerzego 1 A

50-518 Wrocław

Odpadami, które mogą być przekazywane bezpłatnie do Punktu są:

Dostarczenie odpadów do punktu pozostaje w obowiązku mieszkańca.

Adres PSZOK:

ul. Dolna 2a (teren Zakładu Komunalnego)
57-550 Stronie Śląskie


GODZINY OTWARCIA PSZOK:

- w poniedziałki i wtorki  w godzinach od 8.00 do 12.00

- w czwartki i piątki  w godzinach od 14.00 do 18.00
- w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 – 14.00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 

W PSZOK NIE PRZYJMOWANE są następujące rodzaje odpadów:

 

1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

4. Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie i na swój koszt.

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,

c) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,

d) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady powinny być umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.

4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.

6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

b) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),

d) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

11. Makulatura dostarczona do PSZOK powinna być związana.

Wersja XML