Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

prowadzony jest przez Gminę Stronie Śląskie.

 

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpadami, które mogą być przekazywane bezpłatnie do Punktu są:

 

Dostarczenie odpadów do punktu pozostaje w obowiązku mieszkańca.

Adres PSZOK:

przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Strachocin 38C, 57-550 Stronie Śląskie


GODZINY OTWARCIA PSZOK:

- od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00-15:00

 

 

W PSZOK NIE PRZYJMOWANE są następujące rodzaje odpadów:

 

1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

4. Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady samodzielnie i na swój koszt.

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Osoby dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do:

a) podporządkowania się zaleceniom pracowników obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,

b) przekazywania odpadów zgodnie z zapisami aktów prawa miejscowego,

c) zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania źródeł otwartego ognia,

d) samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 

1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

2. Odpady powinny być umieszczane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach / kontenerach.

3. Odpady niebezpieczne należy przekazać pracownikowi obsługi PSZOK, który samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach.

4. Odpady ulegające biodegradacji należy wysypywać z worków do właściwego, oznakowanego kontenera.

5. Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów powinny być rozdrobnione.

6. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK winny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć selektywnie z podziałem na:

a) odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),

b) odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),

c) odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),

d) odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),

9. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości).

11. Makulatura dostarczona do PSZOK powinna być związana.

Wersja XML