Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30.11.2021 r., godz. 10:00 Obrady XLII Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

Zapraszamy na transmisję  XLII sesji  Rady Miejskiej Stronia Sląskiego, 30.11.2021, początek obrad: godz. 10:00
* link to transmisji: https://www.youtube.com/channel/UCDsm0cxv_5fYvXSknwhgAUA

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

4. Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19 na terenie Gminy Stronie Śląskie oraz ogólna sytuacja w Polsce.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok – projekt nr 1.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/198/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 2.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Kletno - Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 4.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"– projekt nr 5.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/264/21 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 6.

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej i formalnej kontroli Komisji Rewizyjnej oraz przedłożonych wniosków – projekt nr 7.

12. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.

13. Interpelacje radnych.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.

16. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

 

Wersja XML