Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie

Na podstawie uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie(t.j. Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r., poz. 1819 ze zmianami) komisja w składzie:

1. Pan Ryszard Wiktor
2. Pan Zbigniew Frodyma
3. Pani Magdalena Laskowska

dokonała wnikliwej analizy i przyznała nagrody dla n/w podmiotów:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Morawka 35, Stronie Śląskie - w wysokości 15 000,00 PLN,
2. Wspólnota Mieszkaniowa „BOLKO” Nowy Gierałtów 4,Gmina Stronie Śląskie w wysokości 7 500,00 PLN,
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 31 , Stronie Śląskie - w wysokości 3 750,00 PLN.

Ponadto informujemy, iż protokół komisji jest do wglądu dla zainteresowanych stron w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pok. Nr 12, tel. 74 811 77 15.

 

 

Wersja XML